PV-ISOTEST

(HT ITALIA ประเทศอิตาลี)

  • ตรวจสอบงานติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ สอดคล้องตาม IEC62446
  • วัดค่าความเป็นฉนวนได้ทั้งสตริงแบบไม่ต้องปลดสาย
  • ทดสอบฉนวนของระบบโซลาร์ด้วยแรงดัน เลือกได้ 250/500/1000/1500V
  • มีฟังก์ชันหาจุดในระบบโซลาร์เซลล์ที่มีการลงกราวด์ (GFL-Ground Fault Locator) ลดระยะเวลาในการแก้ปัญหา
Category:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Scan Add Line